Algemene voorwaarden Enjoy horse riding

Op deze pagina vindt je de Algemene voorwaarden Enjoy horse riding

Lees hier over algemene voorwaarden enjoy Horse riding.
Artikel 1: Toepassing van de voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van begeleiding van Enjoy horse riding.

Artikel 2: Betaling.
De betaling moet 24 uur voor de afspraak door middel van een betaalverzoek betaald zijn.

Artikel 3: Begeleiding.
Enjoy horse riding heeft een inspanningsverplichting en zal zich met al haar professionaliteit inzetten om u zo goed mogelijk te begeleiden. Maar Enjoy horse riding heeft geen resultaatsverplichting. Dit betekend dat de klant voor de invloeden, uitwerking en gevolgen van de begeleiding (positief dan wel negatief) zelf verantwoordelijk is.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.
4.1. Enjoy horse riding is niet aansprakelijk voor aan de klant toebehorende verloren spullen. Door welke oorzaak dan ook.
4.2. Enjoy horse riding is niet aansprakelijk op het moment dat de klant op de een of andere manier lijdt. Ook niet voor de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant.
4.3. De klant is tegenover Enjoy horse riding aansprakelijk wanneer: Enjoy horse riding op enigerlei wijze schade lijdt. En deze schade is te wijzen is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijk door Enjoy horse riding gegeven instructies.

Artikel 5 Afmelding en annuleren.
Afspraken moeten 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afmeldingen binnen 24 uur kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht.
Enjoy horse riding verplicht zich geen informatie van klanten te verstrekken aan derden. Tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door klant(en) is gegeven.

(disclaimer) Privacy statement

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen, indien u een dienst afneemt van Enjoy horse riding. Of indien u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Ondernemer: Corelle Bökenkamp
Onderneming: Enjoy horse riding
Bezoekadres: Sneeuwklokjestraat 40 te Almere
Email: info.enjoyhorseriding@gmail.com
Tel nr: 06-13022943

Enjoy horse riding is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Tevens ook voor het voeren van de administratie van klanten. En de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.
Enjoy horse riding is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens enjoyhorseriding.nl. Enjoyhorseriding.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van;

 • klanten
 • de uitvoering van de overeenkomst
 • het incasseren van betalingen
 • de website
 • persoonlijke marketing
 • om te doen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens

De door Enjoy horse riding opgeslagen persoonsgegevens zijn nodig ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door enjoyhorseriding.nl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Enjoy horse riding om de overeenkomst uit te voeren.

Enjoyhorseriding.nl gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden altijd gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast wordt dit ook gemeld bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt enjoyhorseriding.nl altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen. En het is ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, dan kunt u ten allen tijde een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens opslaan en verwijderen

Door enjoyhorseriding.nl worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen voor:

 • de uitvoering van de overeenkomst
 • het betalen en uitvoeren van de betalingen
 • de financiële administratie

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens zijn voor u altijd in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (inclusief het recht om vergeten te worden) is mogelijk door middel van een verklaring gericht aan enjoyhorseriding.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst; 5 jaar na het uitvoeren van de laatste overeenkomst tussen u en Enjoy horse riding
 • In het geval van het betalen en afhandelen facturen; 7 jaar na het betalen van de betreffende factuur ten behoeve van de belastingdienst
 • In het geval van financiële administratie; 2 jaar na het uitvoeren van de betreffende overeenkomst tussen u en enjoyhorseriding.nl

Om te voldoen aan de vereisten van de belastingdienst, wordt de financiële administratie na deze termijn geanonimiseerd bewaard.

Voor de financiële administratie maakt enjoyhorseriding.nl gebruikt van een externe partij die inzicht krijgt in uw naam en bankgegevens. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor enjoyhorseriding.nl. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gevraagd aan de betrokkenen.
Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkers overeenkomsten van toepassing. In geen geval krijgt de externe partij inzage in mogelijk door enjoyhorseriding.nl verzamelde bijzondere persoonsgegevens.

Dit waren de Algemene voorwaarden Enjoy horse riding. Ga hier naar de pagina met meer informatie over mij. Wil je meer informatie over de workshop, klik dan hier.